Sững sờ trước quyền lực thực sự của ultra Indo, chỉ phút mốt có thể huy động cả chục ngàn lính chiến

Sững sờ trước quyền lực thực sự của ultra Indo, chỉ phút mốt có thể huy động cả chục ngàn lính chiến

Không phải mọi nhóm cực đoan ở Indonesia đều tổ chức quy củ. Đôi khi nó hoạt động dựa trên niềm tin, và chỉ cần một lời hiệu triệu, cả chục ngàn ultra sẵn sàng lên đường chiến đấu.